Kronika rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi (3): Školský rok 1942/1943

Autor: Dušan Caja | 9.8.2020 o 19:11 | Karma článku: 4,20 | Prečítané:  1124x

Tretia časť obsahuje doslovný prepis záznamov z Kroniky rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi. V texte kronikár zaznamenáva udalosti zo školského roku 1942/1943. Strany kroniky nie sú číslované a použité fotografie nie sú jej súčasťou.

Školský rok 1942-43.

Školský rok 1942-43 začal sa dňa 1. septembra. Slávnostné služby Božie s Veni Sancte boly dňa 4. sept. ako to bolo nariadené na všetkých školách Slovenskej republiky.

Cez letné prázdniny boly všetky učebné miestnosti dôkladne vyčistené, maľovka opravená. Do dvoch tried boly zhotovené cementové tabule – do steny zapravené. Do sborovne boly zakúpené 2 skrine na umiestnenie starých výkazov, triednych kníh a iných úradných tlačív. Do sborovne pribudol tiež jeden umyvadlový stôl, v ktorého dolných prehradach je školská lekárnička.

Začiatkom letných prázdnin bol dp. kaplán Gejza Zimanyi preložený do Mestečka. Menovaný pôsobil v Cíferi od júla 1941. Na jeho miesto prišiel dp. kaplán Vojtech Sedlák, ktorý Cíferom začal svoje kňazské učinkovanie. 

Dňa 22. júla 1942 narodil sa kolegom Edite a Vítovi Rakúsovi syn Svätopluk Vít. Dňa 5. aug. zomrel kolegyni Edite Rakúsovej otecko.

Dňa 1. sept. 1942 prestala jestvovať pobočka pri II. triede, preto kolega Elemír Halász bol preložený do Bolerázu. Jeho odchod učiteľský sbor veľmi ľutuje a praje mu na novom pôsobisku veľa božieho požehnania.

Zadelenie tried v šk. r. 1942-43.

I. tr. (1. p. r.) – Edita Rakúsová
II. tr. (2. p. r.) – Gizela Timarová
III.A tr. (3. p. r.) – Daniel Bulla
III.B tr. (3. p. r.) – Otília Slováková
IV.A tr. (4. p. r.) – Antónia Haštová
IV.B tr. (4. p. r.) – Vít Rakús
V. tr. (5. p. r.) – Štefan Benkovský
VI.tr. (6.-8. p. r.) – Ľudovít Tichý

Ženské ručné práce:

III.A – III.B tr. – Otília Slováková
IV.A – IV.B tr. – Antonia Haštová
V. tr. – Edita Rakúsová
VI. tr. – Gizela Timárová

Chlapčenské ručné práce:

III.A – III.B tr. – Štefan Benkovský
IV.A – IV.B tr. – Vít Rakús
V. tr. – Štefan Benkovský
VI. tr. – Ľudovít Tichý.

Dňa 20. sept. 1942 zomrel kolegyni Otílii Slovákovej otecko.

V tomto šk. r. odoberali žiaci tieto časopisy: Priateľ dietok, Slniečko a Vĺča.

Na návrh riaditeľa školy Daniela Bullu prikročilo sa už koncom jari 1942 k úprave pozemku vôkol kostola a školy. Tam urobily sa cementové chodníky, vyplanírovalo sa miesto, kde stál pred nedávnom chudobinec a ďalej k ceste, čím získaná bola celkove rovná plocha, vyvýšená dľa plochy okolo kostola a školy. Miesto bolo ohraničené nízkym cementovým múrom, na strane k Dolnému koncu bol tiež priestor ohraničený i drevenou ohradou. Plocha od školy ku ceste z prednej strany kostola bola vysiata trávou a vysadená ihličnatými stromkami i okrasnými kríkmi. Hradenie výloh, spojených s touto úpravou vzala si na starosť obec, ale i miestne spolky dobrovoľným príspevkom ale i ostatní občania pri sbierke prispeli podľa možnosti na uskutočnenie tohoto plánu. Zvlášť treba pochvaliť ochotu predstaviteľov obce s p. komisárom Ambrózom Križanom v čele, že išli v ústrety tejto snahe po vonkajšom zveľadení Cífera.

Od 12. okt. do 25. okt. bol kol. Vít Rakús vyučovať na Páci. Zastupoval neprítomnú uč. Elenu Ovsákovu, ktorá mala zdravotnú dovolenku.

Dňa [...] okt. bol menovaný miestny pán farár dp. Ľudovít Pavetitš za obetavú prácu na poli duchovného povznesenia svojich veriacich – za papežského komorníka. Na toto vyznamenanie svojho dobrého a drahého duchovného otca sú hrdí všetci jemu oddaní veriaci cíferskí i pácki a prajú mu v novej hodnosti veľa milosti Božej.

Dňa 20. nov. previedol inšpekciu na škole p. okresný škôldozorca Eduard Oravský.

Dňa [...] navštívil školu p. cirkevný školdozorca dp. dekan Adamča, ktorý sa touto návštevou i lúčil, keďže pravdepodobne v tejto funkcii už sem nepríde, bude inakšie upravenie cirkevnoškolských obvodov.

Dňa [...] nov. zahrali žiaci, organizovaní v Hlinkovej mládeži divadelné predstavenie Hrdina divého západu. O misiách prehovoril dp. kaplán Vojtech Sedlák. Zo zisku sa zakúpil biret a cingulum pre dp. farára Msgr Ľudovíta Pavetitša, z príležitosti jeho povýšenia na pápežského komorníka. Ostatných 1.000 Ks obetovalo sa na sv. misie.

Od 30. nov. do 5. dec. zastupovala chorú učiteľku Elenu Ovsákovú na Páci kol. Otília Slováková a od 7. dec. do 12. dec. kol. Štefan Benkovský.

Od 13. – 22. dec. bola v školskej budove poriadaná výstava kníh Spolku sv. Vojtecha. Záujemci mohli si tam knihy hneď kúpiť. Do učiteľskej a žiackej knižnice sa zakúpilo za 420 Ks kníh.

Vianočné prázdniny boly od [...]

Polročné prázdniny boly od 30. jan. do 3. febr.

Od 8. febr. do 1. marca bolo zastavené vyučovanie na všetkých školách, kde sa kúri uhlím z úsporných dôvodov. Tieto tzv. uhoľné prázdniny boly nariadené [...]

Dňa [...] februára zahrali žiaci organizovaní v Hlinkovej mládeži detskú operetu od Anny Ivanovej: Jedným sníčkom-anjeličkom. Na klavíri doprevádzal spev dp. Jozef Strečanský – salezián, profesor spevu a hudby na biskupskom gymnáziu v Trnave, ktorý je známy ako výborný hudobník a jedinečný svojimi úspechmi vo vedení chlapčenského spevokolu a spevohier so saleziánskymi chovancami. – Prvýkrát bola opereta predstavená v sobotu dňa [...] febr. pre cíferské deti ako i pre deti z Pácu, Kaplny, Igramu a Jablonca. Pre dospelých bolo predstavenie na druhý deň v nedeľu – a v utorok pre veľký úspech opakované. Žiadne detské divadlo sa obecenstvu tak neľúbilo ako toto. Návštevou nás poctil i p. škôldozorca Eduard Oravský. Hodno zaznamenať veľmi krásne vystúpenie hlavnej predstaviteľky Terezie Kudláčovej, žiačky V. tr., ktorá nám predviedla úlohu Zorky, ako i vystúpenie Rudolfa Repáša, ž. IV. tr., známeho a obľúbeného malého komika, ktorý v úlohe fičúra priviedol návštevníkov do dlhého potlesku a musel výstup i opakovať. Ďalej treba pochváliť i Emíliu Kovačičovú, ž. VI. tr., ktorá sa do postavenia a charakterizovania ježibaby vžila jedinečne. Ale nemôžeme nepochváliť i ostatných hercov, ktorí hoc pomerne malí žiaci podali veľmi pekné výkony a tak tiež zasluhujú uznanie.

Sú to: Emília Školudová, v úl. matky, Jozefína Čechovičová, [v úl.] slúžky – žiačky 8. roč. ľud. šk., Daniel Bulla, ž. IV. tr. v úlohe kráľa trpaslíkov, Emil Šarmír, ž. V. tr., Štefan Liška, ž. IV. tr., Jozef Glos, ž. III. tr., Viliam Hafner, ž. III. tr., Ľudovít Radič, ž. III. tr. A Ladislav Dulovič, ž. III. tr. – všetci v úlohe trpaslíkov, ďalej Marta Tučnovičová, ž. V. tr. – ako metla, Margita Páleníková, ž. V. tr. ako hodiny, Michal Strmenský, ž. III. tr. ako sud, František Matula, ž. III. tr. ako strom, Anna Cisáriková, ž. III. tr. ako panenka, Jozef Krajčovič, ž. III. tr. ako šašek, Alojz Hradský, ž. III. tr., Mária Kramárová, ž. III. tr., Rozália Hrabinská, ž. III. tr., Miroslav Cisár, ž. III. tr. – ako deti a Helena Lišková ako suseda Zorkiných. Dievčatá z mešt. školy i gymnázia tiež pekne predviedly tance víl: Anna Jursová, Rozália Radičová, Júlia Trenčanská, Magda Hudeková, Elena Krivičková, Elena Kucmanová, Mária Šaškovičová, Magda Šaškovičová a Agnesa Košíková. Nové šaty so závojmi pre víly sme si obstarali pred divadlom a zo zisku sme ich vyplatili. Okrem toho zo zisku sme zakúpili niekoľko šiat pre trpaslíkov a šaška.

Dňa 14. marca boly oficiálne oslavy Dňa slobody v Hlinkovom kult. dome. Program bol nasledujúci:

 1. štátna hymna Hej, Slováci.
 2. Prednáška uč. Ľudovíta Tichého.
 3. Tančeky víl: a) Maľučká som b) Keby som vedela k Vodcovi cestičku c) Keď budem mať dvanásť rokov.
 4. Vĺčatá: Prostné cvičenie so zástavkami.
 5. Tatranky: Symbolické cvičenie s doprovodom piesní: a) Hojže, Bože b) Od Dunaja hlbokého, c) Slovensko moje.. d) Kto za pravdu horí e) Hoj, vlasť moja.
 6. Sborová recitácia ž. ľud. školy
 7. Devy – roj s doprovodom harmoniky
 8. Víly: prostné s prútami, zdobenými bielo-belaso-červeno.
 9. Básne.
 10. Tatranky: prostné s 3 stuhami v národných farbách.
 11. Kto za pravdu horí.

Veľkonočné prázdniny na školách sa začaly 17. apríla o 12 hod. a trvaly do 27. apríla 1943.

Pričinením p. riaditeľa školy Daniela Bullu Slovenské Ovoc. Sdruženie založilo v našej obci svoju odbočku.

Tohto roku zriadená bola školská záhradka pre školské deti. Na tento účel dala obec Cífer pozemok za Štefánikovým Kultúrnym domom. Školské deti pod vedením p. učiteľov obrábaly tento pozemok, sialy a sadily zeleninu, vysádzaly semená ovocných stromov. V jeseni úrodu sobraly a uschovaly. Pestovaly tiež ovocné stromky a učily sa tu praktický štepeniu.

Naša škola si vzala tohto roku do programu vysadiť chotár obce Cífer ovocnými stromami. Vysádzanie sa prevádzalo pod vedením p. riaditeľa školy D. Bullu a p. učit. Víta Rakúsa a Ľudovíta Tichého.

V mesiaci auguste usporiadala naša škola pod vedením p. učit. O. Slovákovej slávnostnú akademiu k 25. roč. vyročiu nastúpenia úradu v tunajšej farnosti veľadôst. pána farára protonotára Ľudovíta Pavetitša.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Ak vláda dovtedy dožije, jesenný lockdown jej zlomí väz (týždeň podľa Schutza)

Najvyšší súd roztrhal verdikt Sabovej senátu na márne franforce.


Už ste čítali?