Kronika rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi (1): Školský rok 1940/1941

Autor: Dušan Caja | 19.1.2020 o 23:41 | (upravené 19.1.2020 o 23:50) Karma článku: 2,47 | Prečítané:  598x

Štyridsiate roky a začiatok päťdesiatych rokov 20. stor. spracoval kronikár na stránkach Kroniky rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi. Ide o najstaršiu školskú kroniku, ktorú momentálne uchováva Základná škola Cífer v svojom archíve.

Postupne budeme publikovať jej doslovný prepis. V prvej časti uverejňujeme text, ktorý opisuje školský rok 1940/1941. Strany kroniky nie sú číslované a použité fotografie nie sú súčasťou kroniky. 

 

Školský rok 1940-41.

začal sa dňa 2. sept. 1940. s počtom tried 9.

Na konferencií pridelené boly jednotlivým učiteľom nasledujúce triedy:

 

 

Počet ž. chl.

diev.

spolu.

I.A trieda

Gizele Timárovej

16

11

27

I.B ―''―

Edite Rakúsová

14

15

29

II.       ''

Otílii Slovákovej

36

25

61

III.A   ''

Danielovi Bullovi

12.

19

31

III.B   ''

Ľudovitovi Tichému

17

14

31

IV.A   ''

Antónií Haštovej

24

23

47

IV.B  ''

Štefanovi Benkovskému

25

21

46

V.A   ''

Elemírovi Halászovi

30

17.

47

V.B    ''

Vítovi Rakúsovi

21

15

36

V školskom roku 1940-41. na našej škole bol zavedený striedavý feriálny deň, pre nedostatok škol. učebných miestností. 

Cez veľké prázdniny boly vyolejované podstavce steny na chodbách v prízemí i na poschodí, taktiež i v 2 zbývajúcich triedach prízemných. Všetky triedy boly vylíčené. 

Do sborovne bola zhotovená široká dvojdielna skriňa pre umiestnenie tlačív a časopisov, taktiež písací stôl, a veľký stôl s 8 zásuvkami pre učit. sbor. 

Na jeseň započalo sa so zbúraním starého chudobínca, ktorý stál vedľa školy. Tehla bola odpredaná za 2000 Ks Jánovi Janíčkovi a pozemok bol na jar vyparkírovaný a vysadený kvetmi, taktiež bol ohradený nízskym múrom, na ktorý má prísť drótený plot. V rohu ohrady čelom ku kostolu je umiestnená stará socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá prvej stála v rohu chudobínca. 

Dňa 5. okt. 1940 mal sobáš učiteľ r. k. školy Ľudovit Tichý s Magdalenou Strmenskou. 

Dňa 10. okt. 1940 bola založená organizácia Hlinkovej mládeže dievčat (HM-D).

Miestnym vodcom HM je Daniel Bulla spr. školy, zástupcom miestneho vodcu je Štefan Benkovský učit., ktorý je tiež veliteľom Hlinkovej gardy (HG).

Činnosť v Hlinkovej mládeži medzi učiteľmi podelená je takto:

Chlapci

6 – 11. rokov

vlčatá

Ľ. Tichý a E. Halász.

 

11 – 16 ―''―

orli

Štefan Benkovský

 

16 – 20     ''

junáci

Vít Rakús

Dievčatá

6 – 11       ''

vily

E. Rakúsová a G. Timárová

 

11 – 16     ''

tatránky

Vilma Valentovičová učit. na r. k. mešt. šk.

 

16 – 20     ''

devy

Ant. Haštová.

V roku 1940. v septembri nastúpil kaplánske miesto Ján Vojtech, ktoré bolo uprázdnené odchodom Ignáca Petrúcha.

Na jeseň a na jar tohoto roku dokončievalo sa vo vysádzaní ovocných stromkov dedinou. Vysadilo sa 346 ovoc. stromov.

Na základe výnosu MŠNO boly vylúčené zo škôl všetky židovské deti, ktorým bolo nariadené buď dochádzať do židovských škôl, alebo aby boly súkromné vyučované.

Naša škola dostala 1 štôrlampový rádioprijímač z tých, ktoré Hlinková garda z poverenia vlády zabavila Židom.

Žiactvo r. k. ľud. školy v rámci činnosti HM poriadalo akademie a to misiovú.

Program:

 1. Pieseň „Či čuješ.“
 2. Slávnostnú reč – kaplán Ján Vojtech
 3. Báseň Na misie
 4. Veselý misiový výstup chlapcov
 5. Báseň – S Bohom mamička
 6. Hra na školu – Vyučovanie o misiach
 7. Pápežska hymna.

Dušičková akademia.

Program:

 1. Prednáška Vít Rakús, učit.
 2. Zdramatizovaná poviedka od D. Amici – Otecko ošetrovateľ.
 3. Simbolický telocvičný výstup dievčat Spomienka na veľkých synov národa
 4. Báseň – Za mŕtvou mamičkou.
 5. Hej Slováci.

Učiteľstvo cir. škol stalo sa rovnopravným so štátnymi vo veci žel. preukázok. Železničné preukázky boly vydané cir. učiteľstvu za ten istý poplatok a na takú istú dobu ako to už bolo zavedené u štátnych učiteľov. Preukázky prvej boly na 33% sľavu vydané. Výnosom zo dňa 16 mája 1941 boly zmenené (upravené na 50% sľavu.).

V rámci akcie zimnej pomoci upísali učit. tunajšej školy 1/2% príspevok z platu po dobu 5 mesiacov.

V zimnom období boly poriadané kurzy slovenčiny, ale pre nezaujem a malý počet účastníkov neboly do konca zadržané.

Od roku 1941 prevzal celý vecný náklad na učiteľstvo cir. škôl štát, miesto cirkevných obcí, ktoré doteraz vyplácaly učiteľom cir. škôl zákl. plat v peniazoch a čiastočne v naturáliach.

Do tried boly zakúpené schválené obrazy prezidenta republiky dr Jozefa Tisu.

Mikulášska akademia v rámci činnosti HM.

Program:

 1. Pieseň – Štedručký dobrý náš.
 2. Divadelný výstup – O Mikulášovi.
 3. Zdramatizovaná báseň – Sirota Anička.
 4. Divadelný výstup – Príprava na mikulášsku nádielku v nebi.
 5. Nadielka. Obdarovanie cukríkmi všetkých detí Hlinkovej mladeže do 14. roku.

V decembri 14. sme mali slávnosť slovenskej zástavy s nasledujúcim programom:

 1. Hymna a vztýčenie zástavy.
 2. O význame slov. zástavy prehovoril E. Halász.
 3. Báseň – O slovenskej zástave.
 4. Hold slovenskej zástave.

Pred Vianocami bola usporiadaná vianočná akademia s týmto programom:

 1. Divadelná hra – S úsmevom Vianoc.
 2.  –''–            –''–   Jedlička
 3. Simbolický obraz Vianoc.
   
 4. Báseň – Ježiško malučký zlatý.
 5. Pieseň – Už Ježiško sostupuje.
 6. Báseň – Krásny oj krásny stromček.
 7. Pieseň – Dieťatko spanilé.

V decembri 1940 bolo prevedené sčítanie ľudu. Toto sčítanie konali učit. r. k. ľud. školy. Učiteľky striedavo vyučovaly a zastupovaly neprítomných.

Vianočné prázdniny sa začaly 21. XII. o 12. h. a končily 6. januára 1941.

Od 8. februára do 16. II. 1941 mala dovolenú pre odumretie svojho otca Antónia Haštová učiteľka.

Kláštor Uršuliniek (bývalý kaštieľ grófa Zichyho bol odpredaný vo februári 1941. za 3.000.000 Ks Slovenskému polnohospodárskému sväzu pre speňažovanie zvierat a živočíšnych produktov (Slovpolu).

Týmto odpredajom bola i obvodná r. k. mešt. škola v Cíferi zrušená, pretože budova tejto školy patrila tiež do kúpy Slovpolu. Obvodná r. k. mešt. škola zanikla 28. júna 1941.

V rámci činnosti HM. usporiadalo žiactvo r. k. ľ. školy fašiangovú akademiu s nasledovným programom:

 1. Divadelná hra – Čarovný prsteň.
 2. Spevný dialog – Malí speváci.
 3. Divadelný výstup – Cigánska kráľovná
 4. Fašiangové blahoprianie (Pieseň).

Dovolenú pre chrípku mala G. Timárová uč. I.A triedy od 13 – 17. marca 1941.

Štefan Benkovský učit. IV.B. tr. mal dovolenú pre zápal stredného ucha od 17 – 24. marca 1941.

Počas dovolenej učit. zastupovalo sa striedavým vyuč.

Dovolenú mal Daniel Bulla správca školy pre zápal ľavého berca / bolenie nohy.

Oslava 14. marca, deň slovenskej samostatnosti. Program:

 1. Štátna hymna
 2. Reč o význame dňa prehovoril Ľudovit Tichý učit.
 3. Malí husári – výstup žiakov.
 4. Sborová recitácia
 5. Báseň – Malý Slovák
 6. Prísaha slovenskej zástave
 7. Pieseň – My sme smelí vojáci
 8. Sborová recitácia.
Účastníčky kurzu varenia v CíferiÚčastníčky kurzu varenia v Cíferi (fotografia je prevzatá z Pamätnej knihy obce Cífer)

Od 1. marca do 30. apríla 1941 bol poriadaný kurz varenia v našej obci Annou Krištofovičovou (ktorá bola vyslaná sem, Štefánikovým ústavom z Turč. Sv. Martina) v miestnosti Potravného družstva na účet obce a účastníčiek kurzu, ktorých bolo 70.

Dňa 1. apríla 1941 nastúpil úrad škôldozorcu v Trnave, riaditeľ mešt. školy v Trenčíne Eduard Oravský, po odchode Michala Kopčana, ktorý odišiel do výslužby.

Na Veľkú noc prázdniny začaly 5. apríla o 12. hod. a trvaly do 16. apríla.

Ku skúške spôsobilosti boli zavolaní Elemír Halász a Ľudovit Tichý na deň 3 a 4. apríla, kedy dostali služobnú dovolenú. Za Tichého učit. učil Daniel Bulla spr. školy, za Elemíra Halásza Edita Rakúsová učiteľka.

Spomienková slávnosť 22. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika bola dňa 4. V. 1941. v škole (po ktorej žiaci počúvali rozhlas školský) i v Hlinkovom dome.

Dňa 13. mája bol na inšpekcií tunajšej školy, škôldozorca Eduard Oravský.

Okresná učit. schôdza bola dňa 15 mája 1941 vo veľkej sieni Ústavu salezianov, za prítomnosti novonastúpeného škôldozorcu Eduarda Oravského.

Dňa 28 mája 1941 bola usporiadaná v škole oslava 80 výročia martinského memoranda. Žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu a doplnili slávnosť svojim programom.

Dňa 20. V. 1941 bola v Trnave v nemocnici zdravotná prehliadka učiteľstva r. k. ľ. školy z Cífera a učiteľov iných pridelených obcí trnavského okresu, ktorá bola povinná a postupne prevedená v mesiaci máji po celom Slovensku.

V mesiaci júni po absolvovaní učiteľskej akademie hospitoval na tunajšej škole Felix Rímeš z Cífera.

Dňa 23. júna toho roku nastúpili vojenskú službu Štefan Benkovský a Vít Rakús učit. V zastupovaní Štefana Benkovského pola poverená Ant. Haštová, vyučovala spojením so svojou triedou, zastupovaním Víta Rakúsa bol poverený Elemír Halász, ktorý tiež vyučoval spojením so svojou triedou

Školský rok 1940-41 skončil sa urýchlene, dňa 24. júna 1941, pretože mnohí učitelia skrz konflikt rúsko-nemecký a tým vzniknuvší vojnový stav medzi Slovenskom a Ruskom museli nastúpiť vojenskú službu.

Stav žiactva koncom škol. roku 1940-41.

Trieda:

Chlapci:

Dievčence:

Spolu:

I.A

15

12

27

I.B

14

15

29

II.

36

27

63

III.A

12.

20

32

III.B

18

14

32

IV.A

26

21

47

IV.B

25

20

45

V.A

29

16

45

V.B

24

25

49

Veľký prírastok v V.B triede odôvodňuje sa tým, že z meštianskej školy neschopní žiaci boli v polroku 1940-41 poslaní do r. k. ľud. školy.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Matovič vyhral na celej čiare

Čo si premiér odmakal, dostal Pellegrini zadarmo.

Dokedy sa treba otestovať a čo sa zmení? (otázky a odpovede)

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.


Už ste čítali?